Karya yang menembus makna syurgawi, karya yang tak terkungkung oleh ruang, dan karya yang takkan aus di makan sang waktu

teater sangkala

teater sangkala

Senin, 17 Maret 2014

RINGKAS CARITA JEUNG UNSUR INTRINSIK NASKAH DRAMA BASA SUNDA "CINTA KATUNGKUL KU PATI"


A. RINGKAS CARITA NASKAH DRAMA SUNDA “CINTA KATUNGKUL KU PATI” KARYA : AYI GOBLAY SASMITA

Dicaritakeun dina hiji lembur leutik, hirup dua jalma nu ngajalin hubungan cinta, Asep anak ti Haji Mardud jeung Mumun anak ti Abah Dayat. Lima tahun lain waktu nu sakeudeung pikeun Asep jeung Mumun ngajalin hubungan. Kalayan Asep nu teu disatujuan ku kolotna si Mumun nyaeta Abah Dayat pikeun ngajalin hubungan kusabab aya pasoalan baheula nu katelah gede diantara bapana si Asep jeung Bapana si Mumun, dua kokolot eta teh baheulana bagean tina anggota Gorombolan Meong Pitu, gorombolan jawara nu katelah aheng jeung dipikasieun.
Si Meong Hideung nyaeta Abah Dayat jeung Si Meong Bodas nyaeta Haji Mardud pernah tarung pikeun marebutkeun kaluuhan pingpinan di Gorombolan Meong Pitu saeunggeus pingpinan Meong Pitu samemehna nyaeta si Meong Hejo Tumbang dina keur ngarampok. Aya hiji parjanjian nu dijieun antara dua jawara eta saacan dua jawara eta ngadu jajaten, nyaeta sing saha wae tina dua jawara eta anu meunang mangka mangka manehna berhak jadi pamingpin Gorombolan, jeung saha anu eleh manehna kudu indit ti eta lembur jeung nyeurahkeun sagala babanda jeung bebene anu dipiboga kanu meunang. Patarungan eta dimeunangkeun ku Haji Mardud atawa si Meong Bodas. Ti saprak harita Meong hideung indit jeung ngawangun kahirupan nu anyar jeung nikah ka Mimin Maemunah nepika ngabogaan putra Mumun Memunah. Sedengkeun Haji Mardud si Meong Bodas meunang jadi Pamingpin Gorombolan Meong Pitu bari mawa babanda si Meong Hideung jeung bebenena nyaeta Nyi Mas Romlah nu harita keur kakandung, tapi haji mardud teu apaleun. Kakandungan Nyi Mas Romlah eta nu ngalahirkeun Asep nu ngajadikeun Rusiah nu disideum sakitu lilana ku Nyi Mas Romlah.
Aki Owah nu mangrupakeun jalma owah nu sapopoena hirup di leuweung, hiji jalma nu jadi konci pikeun pasoalan Abah Dayat jeung Haji Mardud baheula, Aki Owah baheulana bagean oge ti Gorombolan meong Pitu nyaeta nu katelah ku ngaran si Meong Beureum. Aki Owah eta nu apal kana kasang tukang rusiah nu disidem ku  gede pikeun kahirupan baheulana ti eta dua jawara.
Salila dua puluh lima taun lain waktu nu sakeudeung pikeun Aki Owah nyidem rusiah, nepika dina hiji mangsa Asep jeung Mumun kudu apal kana eta rusiah nu disideum ku Aki Owah ngeunaan kasang tukang kahirupan kolot kolot maranehna.
Rusiah Naon nu disidem Aki Owah nu sakitu lilana?
Aya hubungan naon antara Asep jeung Mumun ngeunaan eta rusiah nu disidem Aki Owah?

B. UNSUR INTRINSIK CARITA 

A. Judul Naskah     : Cinta Katungkul Ku Pati

B. Penokohan
     Asep                    : Jajaka 25 taun, Tegep, Pinter, Sabar.
     Mumun                : Wanoja 22 taun, geulis, pinter, sabar.
     H. Mardud           : Lalaki 55/60 taun, Gagah, Borongongong, Ruruntuk Jawara.
     Nyi Romlah         : Awewe 45/50 taun Sabar, Pinuh Rasa Nyaah.
     Abah Dayat         : Lalaki 55/60 taun, Gagah, Borongongong, Ruruntuk Jawara
     Ambu Mimin        : Awewe 45/50 taun Sabar, Pinuh Rasa Nyaah
     Aki Owah            : Lalaki 55/60 taun, Gagah, Owah, Ruruntuk Jawara
     Odih                     : Lalaki 35 taun, Badegana Haji Mardud, Patuh
     Jaja                       : Lalaki 35 taun, Badegana Haji Mardud, Rada Torek
     Bi Sumi                : Awewe 35 taun, Pembantuna Nyi Romlah, Cerewet, Borangan

C. Alur/Jalan Carita
    Alur nu dianggo dina ieu naskah nyaeta Alur Maju sareng aya Alur Mundurna nu diungkap dina caritaan tokoh. 

D. Alur/Jalan Carita
a         a. Tempat             : Di buruan Imah Abah Dayat, di Saung, di Tutugan Pasir Jajar, Leuweung.
     b. Waktu              : Beurang, Sonten. 

E. Alur/Jalan Carita
     Cinta nu katalangsara matak mawa cilaka, Cinta nu kamalinaan matak mawa cilaka.